Formaciˇ
POBLACIÓ DESTINATÀRIA

La població que vol incidir l’Associació Sol del Solsonès és a persones amb malaltia mental i les persones que conviuen, directe o indirectament, amb una persona amb trastorn mental.
Les famílies tenen en comú les característiques següents:

• Nuclis familiars on està diagnosticada una malaltia mental greu.
• Famílies que requereixen informació, orientació i suport per afrontar la malaltia mental.
• La persona amb malaltia mental ha d’estar en seguiment en el servei de salut mental que li correspongui.
• Es tindrà en compte el diagnòstic i el grau de cronicitat de la persona amb trastorn mental, per tal d’estar assabentat del temps que es porta convivint amb el malalt.

Les malalties mentals predominants en aquests nuclis familiars són l’esquizofrènia, trastorns bipolars, depressions cròniques... Els malalts tenen baix nivell d’autonomia, aïllament social, pocs recursos econòmics, manca d’ocupació laboral... Tots aquests factors repercuteixen directament en la família.
També treballarem amb aquell col•lectiu afectat per patologia dual, és a dir, aquelles persones que degut al consum de tòxics a desencadenat a l’aparició d’un trastorn mental. Per aquest motiu, també creiem convenient treballar amb aquelles persones que inicien els consums de drogues, per tal d’evitar l’aparició de possibles patologies més greus, i també el treball amb les famílies, que poden contribuir a la reducció de riscos.